Tullin kilpailutus, useita rooleja: Java kehittäjä, arkkitehti, testauskoordinaattori, tekninen projektipäällikkö, SharePoint –asiantuntija, tietokanta-asiantuntija

Etsimme konsultteja Tullin kilpailutukseen eri rooleihin. Tähän hakuun täytetään pisteytystaulukko, jonka draft-versio tulee olla täytetty perjantaina 3.7.
Toimeksianto alkaa maaliskuussa 2021 ja kestää useita vuosia, toki rotaatio aikaisempaa on mahdollinen.

Tullissa on käynnissä paljon tietojärjestelmien ja sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä. Merkittävänä kehittämisen ajurina toimii EU-tullilainsäädäntöön kohdistuvat muutokset, joilla on laajat vaikutukset Tullin tietojärjestelmiin.

Käynnissä on operatiivisten liiketoimintajärjestelmien uudistushankkeita sekä näitä tukevien palveluiden, kuten sähköinen asiointi ja suomi.fi –palveluiden käyttöönotto, sisällönhallinta ja julkaisu, dokumenttienhallinta ja arkistointi, tietovarastointi ja raportointi, tunnistaminen ja pääsynhallinta, teknologia-ympäristöjen ja infrastruktuurin kehittäminen ja integraatioiden hallinta. Onnistuakseen mittavassa järjestelmäuudistuksessa Tulli tarvitsee myös erilaista tukevaa arkkitehtuuriosaamista.

Kilpailutus on jaettu neljään osa-alueeseen:
1. Tietojärjestelmäkehittäminen

2. Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kehittäminen
3. Tietovarastoinnin ja analytiikan kehittäminen

4. Design (Tähän Talented ei osallistu)

Osa-alue 1: Tietojärjestelmäkehittäminen

Tietojärjestelmäkehittämisen osa-alueessa Tulli hankkii asiantuntijoita projektimuotoiseen tietojärjestelmien kehitystyöhön yksittäisinä asiantuntijoina tai kokonaisina tiimeinä. Tieto- järjestelmäkehittämisen asiantuntijat työskentelevät Tullilla pääsääntöisesti täysipäiväisesti usein pitkissä, jopa useamman vuoden toimeksiannoissa.

Osa-alueeseen 1 kuuluvat seuraavat asiantuntijaroolit:
– tekninen projektipäällikkö (3 kpl) 

– määrittelijä (12 kpl) 

– ratkaisusuunnittelija (5 kpl) 

– Java-sovelluskehittäjä (9 kpl) 

– testauskoordinaattori (2 kpl) 

– käyttöliittymäkehittäjä (satunnaisesti tarvittava) 

– muu asiantuntija (satunnaisesti tarvittava) 


Osa-alue 2: Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kehittäminen
Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kehittämisen osa-alueessa Tulli hankkii asian- tuntijoita kestoltaan eripituisiin arkkitehtuurien kehittämisen toimeksiantoihin. Toimeksiannot voivat sisältää:
tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien kehitystä sisältäen sovelluskehitysvä- lineiden mallitoteutuksiin, ohjeistuksiin, ympäristöihin, konttien hallintaan, pilviteknologioiden hyödyntämiseen, integraatioiden hallintaan, kehitysautomaation hyö-
dyntämiseen (mm. DevSecOps) liittyvää työtä
* sovelluskehitysvälineiden käytön koulutusta, ohjausta ja tukea projekteille 

* tasonnosto- ja versiovaihtoprojekteja 

* muita infrastruktuurin kehittämisprojekteja 

* SharePoint-pohjaisen intranetin, työtilojen ja sovellusten kehitystä ja ylläpitoa


Osa-alueeseen 2 kuuluvat seuraavat asiantuntijaroolit:
* tekninen projektipäällikkö (3 kpl) 

* ratkaisusuunnittelija (4 kpl) 

* Java-sovelluskehittäjä (3 kpl) 

* testauskoordinaattori (2 kpl) 

* Microsoft SharePoint –asiantuntija (1 kpl) 

* arkkitehti (satunnaisesti tarvittava) 

* tietokanta-asiantuntija (satunnaisesti tarvittava) 


Osa-alue 3: Tietovarastoinnin ja analytiikan kehittäminen

Tietovarastoinnin ja analytiikan kehittämisen osa-alueessa Tulli hankkii asiantuntijoita tieto- varastoinnin, raportoinnin, analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tietoarkkitehtuurin kehittämiseen liittyviin toimeksiantoihin.
Osa-alueeseen 3 kuuluvat seuraavat asiantuntijaroolit:
* tekninen projektipäällikkö (1 kpl) 

* tekninen asiantuntija (1 kpl) 

* tietovarastoinnin asiantuntija (3 kpl) 

* tietoarkkitehti (1 kpl) 

* tiedon mallintaja (1 kpl) 


Roolikuvaukset:

Määrittelijä
Määrittelijällä tarkoitetaan henkilöä, joka osaa tulkita ja dokumentoida liiketoiminnan tarpeet tietojärjestelmien kehittämisessä tarvittavaan muotoon. Määrittelijä kuvaa vastuulleen annettavan kohdealueen tavoitetilaa, toiminnan prosesseja, tietovirtoja ja käyttötapauksia. Yhdessä liiketoiminnan kanssa määrittelijä jäsentää näistä toteutettavia kehittämiskokonaisuuksia, kirjoittaa tietojärjestelmävaatimuksia ja näitä tarkentavia dokumentteja. Yhdessä muiden tieto- hallinnon asiantuntijoiden kanssa määrittelijä tunnistaa näiden toteuttamiseksi tarvittavia arkkitehtuurisia tai teknisiä ratkaisuja.
Määrittelijä tekee työtä tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan, tietohallinnon asiantuntijoiden ja sovellustoimittajien kanssa. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta työskennellä ja tuottaa dokumentaatiota tarvittaessa myös englanniksi.
Tullin tietojärjestelmäkehityksessä käytetään Tullin tarpeisiin sovellettuja, SAFeen ja scrumiin perustuvia, ketteriä menetelmiä. Määrittelijät työskentelevät pääosin ketterissä tiimeissä ja osaavat hahmottaa liiketoiminnan epicejä, määritellä featureita sekä johtaa näistä ja tarkentaa tarpeita käyttäjätarinoihin. Eduksi kuitenkin on osaaminen myös perinteisemmistä tietojärjestelmäprojekteista tai muutoin hankittu osaaminen tunnistaa milloin edellisiä laajempi ja tarkempi dokumentointi on tarpeen.
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, ohjaamaan ja toteuttamaan projektin osakokonaisuuksia ja sekä niiden toteutuksen vaatimia työtehtäviä. Asiantuntijalla on kokemusta sisällön kuvauksen mukaisista tehtävistä. Tehtävissään henkilö on osallistunut osakokonaisuuksien toteutukseen tai vastannut niiden toteutuksesta.

Ratkaisusuunnittelija
Ratkaisusuunnittelija on tekninen asiantuntija, joka suunnittelee ja huolehtii kehitettävän kokonaisuuden sijoittumisen ja soveltuvuuden Tullin teknologia-, integraatio- ja käyttöpalveluympäristöön ja -vaatimuksiin. Ratkaisusuunnittelua tarvitaan erityisesti uusien sovellusten ja ratkaisujen kehittämisessä, mutta myös, kun olemassa olevaan järjestelmään kohdistuu olennaisia muutoksia. Uusien ratkaisujen toteutustapa voi olla tapauksesta riippuen joko räätälöity sovellus tai valmisohjelmiston hankinta ja käyttöönotto.
Ratkaisusuunnittelija on mukana kehitysprojektin kaikissa vaiheissa vaatimusmäärittelystä käyttöönottoon ja hän myös varmistaa uuden ratkaisun siirrettävyyden tuotantoon ja ylläpitoon.
Esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheessa ratkaisusuunnittelija tuottaa ei-toiminnallisia/ teknisiä kuvauksia ja vaatimuksia liittyen tietojärjestelmään, tietokantaan, integraatioihin, käyttöpalveluympäristöön, palvelutasoihin, teknologiavalintoihin ja tietoturvaan.
Suunnittelu ja käyttöönottovaiheissa ratkaisusuunnittelija suunnittelee ja koordinoi ratkaisun vaatimien tietojärjestelmä-, teknologia- ja integraatioratkaisujen toteutusta sekä infrastruktuuripalveluiden käynnistystä (mm. varmistaen vaadittavan teknisen ja ylläpidon aikaista tukea varten tarvittavan dokumentaation syntymisen). Ratkaisusuunnittelija varmistaa, että kehitettävä ratkaisu noudattaa Tullin arkkitehtuuriperiaatteita ja linjauksia sekä tietoturvavaatimuksia.
Kokenut asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Kokenut asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Java-sovelluskehittäjä
Java-sovelluskehittäjällä on hyvä tuntemus SOA-arkkitehtuurin ja monikerrosarkkitehtuurin mukaisista ympäristöistä. Hänellä on vankka kokemus Java-ohjelmoinnista sekä Spring- kehyksen ja sen keskeisten kirjastojen (Spring Boot, Spring Security) hyödyntämisestä toteutuksessa.
Rajapintojen toteutuksessa HTTP/POJO, SOAP/XML, REST/JSON tulee olla tuttuja teknologioita.
Java-sovelluskehittäjällä on vankkaa osaamista jatkuvan integraation välineistä (esim. Jenkins, Bamboo) ja sovelluksen julkaisuputken automatisoinnista sekä sovelluksien paketoinnista ja operoinnista hyödyntäen konttiteknologiaa (esim. Docker).
Java-sovelluskehittäjä työskentelee osana ketterää tiimiä ja odotamme kokemusta ketterän kehittämisen käytännöistä (esim. Scrum). Lisäksi hänellä tulee olla kokemusta sovelluksen keskeisten dokumenttien teosta ylläpitoa varten (esim. asennusohje, operointiohje, rajapintakuvaus).
Arvostamme erityisosaamista tietoturvakontrollien toteuttamisesta tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, ohjaamaan ja toteuttamaan projektin osakokonaisuuksia ja sekä niiden toteutuksen vaatimia työtehtäviä. Asiantuntijalla on kokemusta sisällön kuvauksen mukaisista tehtävistä. Tehtävissään henkilö on osallistunut osakokonaisuuksien toteutukseen tai vastannut niiden toteutuksesta.

Testauskoordinaattori
Testauskoordinaattori huolehtii nimetyn vastuualueen testauksen suunnittelusta, testauksesta, testauksen organisoinnista ja testausraportoinnista kokonaisuutena. Vastuualue kattaa tyypillisesti useita eri järjestelmiä tai laajemman projektikokonaisuuden. Tehtävä sisältää tyypillisesti liiketoiminnan testausvastaavien tukemista ja mentorointia.
Tyypillisiä tehtäviä:
– Testausten suunnittelu ja testaussuunnitelman teko
– Liittymätestauksen/hyväksymistestauksen suunnittelu, testaussuunnitelman teko
-Testausaikataulujen, aineistojen, ympäristöjen ja testitapausten kattavuuden suunnittelu
– Testauksen priorisointi ja riskianalyysit
– Vastuualueen testausten koordinointi ml. liittymätestaus, testausten käytännönjärjestelyt, asennusten koordinointi, ympäristöjen ja aineistojen saatavuuden varmistaminen sekä esiintyneiden havaintojen käsittely toimittajan kanssa
– Valvoo ja varmistaa, että testausmenettelyitä noudatetaan: testauksen mittaaminen ja menetelmien noudattaminen, testauksen katselmoinnit
– Mentoroi ja tukee liiketoiminnan testausvastaavia
– Seuraa ja valvoo toimittajan testauksen etenemistä ja laatua
– Testauksen edistymisen raportointi
– Testauksen työmääräarviot ja ennusteet
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Käyttöliittymäkehittäjä
Käyttöliittymäkehittäjä on avainasemassa Tullin tietojärjestelmien käyttöliittymien kehittämisessä. Käyttöliittymäkehittäjältä odotetaan Single Page Application –arkkitehtuurin tuntemista, kokemusta käyttöliittymien toteuttamisesta yleisesti tunnetuilla käyttöliittymäkehyksillä (esim. AngularJS ja React) sekä vankkaa kokemusta JavaScript-ohjelmoinnista. Integraatiot taustapalveluihin REST/JSON-rajapintojen avulla tulee olla tuttuja.
Käyttöliittymäkehittäjällä tulee olla myös kokemusta jatkuvan integraation välineistä (esim. Jenkins, Bamboo) ja sovelluksen julkaisuputken automatisoinnista sekä sovelluksien paketoinnista ja operoinnista hyödyntäen konttiteknogiaa (esim. Docker).
Käyttöliittymäkehittäjä työskentelee osana ketterän kehityksen tiimiä. Kokemusta ketterän kehittämisen käytännöistä (esim. Scrum) odotetaan sekä kokemusta sovelluksen keskeisten dokumenttien teosta ylläpitoa varten (esim. asennusohje, operointiohje, rajapintakuvaus).
Arvostamme erityisosaamista käyttöliittymien saavutettavuudesta (Web Content Accessibili- ty Guidelines (WCAG) 2.0) ja tietoturvakontrollien toteuttamisesta tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, ohjaamaan ja toteuttamaan projektin osakokonaisuuksia ja sekä niiden toteutuksen vaatimia työtehtäviä. Asiantuntijalla on kokemusta sisällön kuvauksen mukaisista tehtävistä. Tehtävissään henkilö on osallistunut osakokonaisuuksien toteutukseen tai vastannut niiden toteutuksesta.

Tekninen projektipäällikkö
Osa-alueessa 2 teknisellä projektipäälliköllä tarkoitetaan projektinhallinnan ammattilaista, joka vastaa tietojärjestelmien tai ICT-infran teknologia-arkkitehtuurien kehitysprojektien onnistuneesta läpiviennistä huolehtien tuotantokäytön edellytysten toteutumisesta, tuntee alan terminologian ja parhaat käytännöt, sekä omaa laaja-alaista näkemystä ICT-toimialasta.
Teknisen projektipäällikön tehtäviin kuuluvat arkkitehtuurien kehittämisprojektien suunnittelu ja hallinta (suunnittelu, dokumentointi, edistymisen seuranta ja raportointi, projektin talouden, resurssien ja riskien hallinta, viestintä sekä projektiryhmän jäsenten ja ulkoisten toimittajien töiden koordinointi).
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Kokenut asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

SharePoint –asiantuntija
Microsoft SharePoint -asiantuntija tulee täydentämään tietohallinnon SharePoint-osaamista erityisesti teknisellä SharePoint-osaamisella ja -tiedoilla. Asiantuntija tulee työskentelemään tietohallinnon SharePoint-tiimin jäsenenä.
Microsoft SharePoint -asiantuntijan tehtävänä on tuoda teknistä osaamista toisaalta Tullin SharePoint sovelluskehitystyöhön, toisaalta SharePointin hallinnointiin ja sovellusylläpitoon (mukaan luettuna sovellustason ongelmanratkaisu).
Perustan osaamiselle luovat toisaalta tiedot SharePoint-teknologioista, toisaalta käytännön kautta hankittu kokemus parhaista käytännöistä. Tällaista teknistä osaamista tarvitaan, jotta mm. seuraavista tehtävistä voi suoriutua menestyksekkäästi:
– Räätälöityjen SharePoint -sivustojen ja -sovellusten (Web Application) luonti (esim. featuret, web-osat, listojen skeemat, binäärit, räätälöidyt ASPX-sivut sekä työnkulut)
– Sovelluspaketointi ja sovelluspakettien hallinta Microsoft Visual Studio Team Foundation Server -ohjelmistolla
– Perustyylisivujen ja sivupohjien muokkaus sekä räätälöityjen CSS-tyylitiedostojen luonti. Sivustomallien ja -pohjien suunnittelu ja toteutus
– Sivustosarakkeiden ja sisältölajien lisääminen ja muokkaus
– Mukautettujen listamallien toteutus
– Sekä SharePointin omien että siihen liitettävien arkistointiratkaisujen suunnittelu osa-
na SharePointin käyttämistä dokumentinhallintajärjestelmänä
– Räätälöityjen integraatioratkaisujen tekeminen SharePoint 2016:n ja Microsoft Office
Word 2016:n välillä.
– Microsoft InfoPath -lomakkeiden luonti ja integrointi SharePoint 2016 –ratkaisuihin
Microsoft SharePoint -asiantuntija osallistuu myös SharePoint-jatkokehitysalueiden suunnitteluun. Tarvittaessa Microsoft SharePoint -asiantuntija tukee osaamisellaan ja tiedoillaan työ- tilojen suunnittelua ja käyttöönottoa vastaamalla tietohallinnosta ja Tullista tuleviin teknisiin kysymyksiin, sekä perehdyttävät Tullin henkilöstöä SharePointin ominaisuuksiin ja ratkaisuihin.
Microsoft SharePoint -asiantuntijalta odotetaan .NET-pohjaisen ohjelmointikielen tuntemusta. Lisäksi asiantuntijalla tulee olla osaamista ja näkemystä SharePointin parhaista käytännöistä ja periaatteista, esimerkiksi liittyen siihen, mitä tietoja työtilojen käyttäjiltä tarvitaan kun uusia työtiloja suunnitellaan tai miten SharePoint-sivustot kannattaa SharePoint-alustalle loogisesti sijoittaa.
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa koko- naisuudessaan. Kokenut asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Arkkitehti
Tullissa arkkitehtuurivastuut on jaettu arkkitehtuurikerrosten mukaan pää-, tieto-, tietojärjestelmä-, integraatio- ja teknologia-arkkitehtirooleihin. Osa-alueen 2 arkkitehdit vastaavat tieto- järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien kehittämisestä, luovat ja ylläpitävät vastuualueensa linjauksia ja periaatteita, nyky- ja tavoitetilakuvauksia, tiekarttoja sekä arkkitehtuuridokumentaatiota. He myös ohjaavat kehittämistä edeltävien esiselvitysten tekemistä sekä kehittä- mishankkeiden ja projektien valmistelua.
Arkkitehtuurien kehittämiseen Tulli käyttää myös ulkopuolista sparrausta sekä omaa resursointiaan täydentävää henkilötyötä. Arkkitehtuurien kehittämisen asiantuntijatuki voi kohdistua mille tahansa em. kohdealueista tai Tullin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.
Kokenut asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Kokenut asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Tietokanta-asiantuntija
Tietokanta-asiantuntijalta odotetaan kokemusta relaatiokantojen osalta SQL Server ja Oracle kannoista sekä vankkaa kokemusta SQL-kielestä. Tietokanta-asiantuntija on suunnitellut tietokannan käsitemallin pohjalta ja normalisoinut käsitteitä.
Tietokanta-asiantuntija on tietokantojen suunnittelussa, kehityksessä ja kuvauksia tehdessä hyödyntänyt graafisia välineitä kuten Oracle Data Modeler tai Microsoft SQL Server Management Studio.
Viite-eheyksien ja indeksien suunnittelu, transaktioiden hallinta ja tietohakujen/päivitysten optimointi tulee olla luontainen osa tietokannan kehittämistä ja ylläpitoa.
Arvostamme erityisosaamista tietokannan partitioinnin suunnittelusta.
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, ohjaamaan ja toteuttamaan projektin osa- kokonaisuuksia ja sekä niiden toteutuksen vaatimia työtehtäviä. Asiantuntijalla on kokemusta sisällön kuvauksen mukaisista tehtävistä. Tehtävissään henkilö on osallistunut osakokonaisuuksien toteutukseen tai vastannut niiden toteutuksesta.

Tekninen projektipäällikkö
Osa-alueessa 2 teknisellä projektipäälliköllä tarkoitetaan projektinhallinnan ammattilaista, joka vastaa tietojärjestelmien tai ICT-infran teknologia-arkkitehtuurien kehitysprojektien onnistuneesta läpiviennistä huolehtien tuotantokäytön edellytysten toteutumisesta, tuntee alan terminologian ja parhaat käytännöt, sekä omaa laaja-alaista näkemystä ICT-toimialasta.
Teknisen projektipäällikön tehtäviin kuuluvat arkkitehtuurien kehittämisprojektien suunnittelu ja hallinta (suunnittelu, dokumentointi, edistymisen seuranta ja raportointi, projektin talouden, resurssien ja riskien hallinta, viestintä sekä projektiryhmän jäsenten ja ulkoisten toimittajien töiden koordinointi).
Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Kokenut asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Tekninen projektipäällikkö
Osa-alueen 3 teknisellä projektipäälliköllä tarkoitetaan projektinhallinnan ammattilaista, joka vastaa mm. tietoarkkitehtuuri-, tietovarasto- ja raportointiprojektien onnistuneesta läpivien- nistä huolehtien tuotantokäytön edellytysten toteutumisesta, tuntee alan terminologian ja parhaat käytännöt, sekä omaa laaja-alaista näkemystä ICT-toimialasta.
Teknisen projektipäällikön tehtäviin kuuluvat tietovarastoinnin ja analytiikan kehittämiseen liittyvien projektien suunnittelu ja hallinta (suunnittelu, dokumentointi, edistymisen seuranta ja raportointi, projektin talouden, resurssien ja riskien hallinta, viestintä sekä projektiryhmän jäsenten ja ulkoisten toimittajien töiden koordinointi).
Tekninen projektipäällikkö on kokenut asiantuntija, joka kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan sekä kykenee myös itse toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Tekninen asiantuntija
Tekniseltä asiantuntijalta odotetaan käytännön kokemusta tietokanta- ja tietovarastoalustojen suunnittelusta ja toteuttamisesta on-premise ja Microsoftin Azure tai vastaavissa ympäristöissä.
Asiantuntijan tehtäviin kuuluu kyseisten alustojen sovellusten, tietoverkkoyhteyksien, suorituskyvyn ja tietoturvan suunnittelu, kehittäminen ja toteutuksen ohjaaminen palvelutoimittajien kanssa.

Tietovarastoinnin asiantuntija
Tietovarastoinnin asiantuntijalta odotetaan käytännön kokemusta tietovarastojen ja raporttien kehittämisestä sekä kokemusta MS-työkaluista SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS, Power BI tai vastaavista.
Asiantuntija osallistuu tietovarasto- ja raporttikokonaisuuden kehittämiseen sisältäen mm. seuraavia tehtäviä: osallistuminen tarpeiden määrittelyyn yhdessä asiakkaan kanssa, ETL- latausten toteutus lähdejärjestelmistä tietovarastoon ja toteutusten ylläpito, tietomallien suunnittelu, raporttien toteutus ja ylläpito, testaus ja ongelmatilanteiden selvitys.

Tietoarkkitehti
Tullissa arkkitehtuurivastuut on jaettu arkkitehtuurikerrosten mukaan pää-, tieto-, tietojärjes- telmä-, integraatio- ja teknologia-arkkitehtirooleihin. Osa-alueen 3 tietoarkkitehdit vastaavat tietoarkkitehtuurien kehittämisestä, luovat ja ylläpitävät vastuualueensa linjauksia ja periaatteita, nyky- ja tavoitetilakuvauksia, tiekarttoja sekä tietoarkkitehtuuridokumentaatiota. He myös ohjaavat kehittämistä edeltävien esiselvitysten tekemistä sekä kehittämishankkeiden ja projektien valmistelua.
Tietoarkkitehdilta odotetaan käytännön kokemusta tiedolla johtamisen projekteista sekä osaamista ja kokemusta tieto- ja käsitemallinnuksesta, tietojen elinkaarenhallinnasta, tiedon laadun parantamisesta sekä näihin liittyvistä menetelmistä ja työkaluista.
Tietoarkkitehti on kokenut asiantuntija, joka kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan sekä myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

Tiedon mallintaja
Tiedon mallintaja vastaa liiketoimintavaatimusten ja –prosessien tieto- ja käsitemallinnuksesta, mallien ylläpidosta sekä käsitteellisen-, loogisen ja fyysisen tietomallin välisistä kuvauksista. Tiedon mallintaja huolehtii myös, että tietomallit ja tietokantasuunnitelmat noudattavat tietoarkkitehtuuriperiaatteita ja laatutavoitteita.
Tiedon mallintajalta odotetaan osaamista ja kokemusta relaatiopohjaisesta ja eri tyyppisistä tietovarantojen mallintamisesta, näihin liittyvistä työkaluista sekä tietomallien roolista tietojärjestelmäprojekteissa, tietovaraston ja raportoinnin kehittämisessä sekä master datan hallinnassa.